تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

امروزه متولیان امور آب در بسیاری از نقاط جهان با چالش روبه رشدی در خصوص تامین آب آشامیدنی مورد نیاز مصرف کنندگان مواجه هستند. عوامل مختلفی در ایجاد این وضعیت نقش دارد مثل: تغییرات آب و هوایی، خشکسالی و رشد جمعیت در اثر مهاجرت به مراکز شهری بزرگ. بدلیل محدودیت منابع آب، تامین آب آشامیدنی سالم حتی در نواحی پر آب نیز با مشکلات عدیده ای روبروست. 

بـه طـور کلـی در زمینـه تلفـات آب و نشـت دو دیدگاه وجود دارد. دیدگاه اول اختصاص به محاسبه اجزاي آب بحساب نیامده و نشت در شبکه هاي توزیع دارد که بـا استفاده از داده هاي میـدانی، اقـدام بـه محاسـبه نشـت و تلفات آب در شبکه ها می گـردد. همچنـین بـراي تعیـین برخی از مولفه هاي نشت از مقادیر تخمینی به دست آمده از تحقیقات و تجربیات مشابه در سایر کشـور هـا اسـتفاده می شود. روش بالانس سالیانه آب و آنالیز جریـان حـداقل شبانه و آنالیز مولفهاي نشت از جمله ایـن روشهاسـت. 

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-abtinsazehmodern-ir

توسعه تکنیک هاي مختلف نشـت یـابی بـه اواسـط قرن بیستم و در خصـوص خطـوط انتقـال نفـت بـر مـی گردد. نشت یابی با مقایسه داده هاي دبـی و فشـار انـدازه گیري شده با نتایج حاصل از شبیه سازي انجام می شـود. هرگونه پراکندگی در داده هاي فشـار یـا دبـی، حـاکی از شکستگی لوله و یـا بـاز بـودن شـیر مـیباشـد. در مـورد سیسـتم هـاي آبرسـانی، تکنیـک هـاي مختلفـی بـراي شناسـایی وتعیـین موقعیـت نشـت وجـود دارد کـه بـه روشهاي مشاهده مستقیم و روشهاي استنباطی تقسـیم بندي می شوند. روش مشاهده مستقیم بر مبنـاي بازرسـی مشخصـه هاي لوله با مشـاهده مسـتقیم و یـا اسـتفاده از ابزارهـاي مناسب قرار دارد. مهـمتـرین تکنیـک هـاي غیـر صـوتی، مشاهده چشمی، تزریق مواد ردیاب، بازرسـی تصـویري و ترموگرافی مادون قرمـز مـی باشـد. میکروفـون زمینـی و کرولیتور صوتی از پرکاربردترین تکنیک هاي صوتی نشت یابی می باشند. 

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-abtinsazehmodern-ir

علی رغم وجود تکنیک هاي مختلف نشت یابی، هیچ کدام از آنها قابلیت اطمینـان بـالایی بـراي نشـت یـابی در سیستمهاي بزرگ و پیچیده را ندارند و تکنیکی های نشت یابی می بایست با نظارت متخصصان صاحب تجربه صورت پذیرد.

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-abtinsazehmodern-ir

تشخیص ترکیدگی لوله با دستگاه نشت یاب کامرانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

شرکت آبتین سازه مدرن

02177546400

شماره تلفن شرکت

09126533022

09127527087

 سایت تبلیغاتی : آرمیتیس

 

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *