نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

حضور نشت در لوله، شکل دیاگرام پاسخ فرکانس سیستم را با افزایش نوسانات فشار در هارمونی هاي زوج تغییر می دهد. موقعی که سیگنالهاي جریان ناماندگار توسط شیر در پایین دست لوله تولید می شود، امواج تولید شده به سمت بالادست لوله حرکت می کند تا به محل نشت می رسد. در محل نشت بخشی از این امواج بازگشت می نماید. امواج بازگشتی که به مقدار دبی نشت بستگی دارند، در محل شیر اطلاعات لازم در خصوص نشت را می دهند و با تفسیر پاسخ فرکانس کل سیستم می توان موقعیت نشت را تعیین نمود.

مقایسه نوسانات فشار در لوله نشت دار با لوله سالم نشان دهنده نوسانات اضافی در لوله نشت دار نسبت به لوله سالم هم در فرکانس هاي زوج و هم در فرکانس هاي فرد میباشد. مشاهده می شود که وجود نشت در لوله باعث کاهش نوسانات فشار در فرکانس هاي فرد و افزایش نوسانات فشار در فرکانسهاي زوج می شود. این نوسانات اضافی بدلیل انعکاس امواج فشاري در محل نشت ایجاد می شود.

نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-abtinsazehmodern-ir

در محل شیر، مقدار نوسانات دبی و فشار ثبت می شود . این دستورالعمل در یک بازه فرکانس با تغییر دوره زمانی نوسانات شیر تکرار می شود. با استفاده از داده هاي تجربی اندازه گیري شده، نمودار پاسخ فرکانس سیستم ترسیم می شود. نمودار حاصل را نمودار پاسخ فرکانس تجربی سیستم می نامند. نمودار پاسخ فرکانس سیستم بدون نشت با دانستن پارامترها و هندسه سیستم  می شود. این نمودار را نمودار پاسخ فرکانس محاسباتی مینامند. با مقایسه این دو نمودار، حضور نشت در سیستم بررسی می شود . باید توجه داشت که روش ارائه شده در این تحقیق، بر مبناي تولید جریان ناماندگار مصنوعی با استفاده از باز و بسته کردن شیر در سیستم قرار دارد. لذا در صورت استفاده از این روش، به منظور جلوگیري از تاثیر نوسانات مصرف بر الگوي نوسانات دبی و فشار، نیاز به ایزوله نمودن منطقه مورد بررسی قبل از ایجاد جریان نوسانی در سیستم می باشد. نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

در صورتی که نوسانات ایجاد شده توسط شیر هارمونیک نباشد، می توان با استفاده از سري فوریه، تابع نوسان را به مجموعه اي از نوسانات هارمونیک تجزیه نموده و به ازاي هر تابع هارمونیک مقادیر ماتریس نقطهاي و ماتریس میدان را محاسبه کرد.

نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲-abtinsazehmodern-ir

تذکر این نکته لازم است که در سیستم هاي واقعی، جریان نوسانی را می توان با باز و بسته نمودن شیر آتش نشانی که دبی قابل توجهی را انتقال می دهند ایجاد نمود. باز و بسته نمودن شیرهاي مصرف با توجه به اینکه تاثیر چندانی در نوسانات دبی و فشار ندارند ، قابل استفاده در این روش نمیباشد. به عبارتی تغییر مصرف نمی تواند نوسانات مورد نیاز در این روش را ایجاد نماید.

نشت یابی با دستگاه نشت یاب فرمانیه ۰۹۱۲۶۵۳۳۰۲۲

شرکت آبتین سازه مدرن

02177546400

شماره تلفن شرکت

09126533022

09127527087

 سایت تبلیغاتی : آرمیتیس

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *